Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, C 310, 16 Δεκέμβριος 2004