Официален вестник на Европейския съюз, C 303, 14 септември 2020 г