Europos Sąjungos oficialusis leidinys, C 292, 2006m. gruodis 01d