Úradný vestník Európskej únie, C 132, 30. máj 2008