Официален вестник на Европейския съюз, C 132, 30 май 2008г