Pisno vprašanje E-5353/07 vlaga Kyriacos Triantaphyllides (GUE/NGL) za Komisijo. Možnost nadomestil za ciprske živinorejce v primeru zakola čred