Úradný vestník Európskej únie, C 45, 23. február 2006