Europos Sąjungos oficialusis leidinys, C 45, 2006m. vasaris 23d