Lieta C-215/18: Tiesas (pirmā palāta) 2020. gada 26. marta spriedums (Obvodní soud pro Prahu 8 (Čehijas Republika) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – Libuše Králová/Primera Air Scandinavia (Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu – Brīvības, drošības un tiesiskuma telpa – Jurisdikcija un nolēmumu izpilde civillietās un komerclietās – Regula (EK) Nr. 44/2001 – 5. panta 1. punkts – Jurisdikcija lietās, kas attiecas uz līgumiem – 15. – 17. pants – Jurisdikcija patērētāju līgumos – Regula (EK) Nr. 261/2004 – 6. un 7. pants – Tiesības saņemt kompensāciju lidojuma ilgas kavēšanās gadījumā – Pārvadājuma līgums, kurā ir apvienota ceļošana un izmitināšana un kurš noslēgts starp pasažieri un ceļojumu aģentūru – Prasība par kompensāciju pret gaisa pārvadātāju, kurš nav šī līguma puse – Direktīva 90/314/EEK – Komplekss ceļojums)