Komisijas Deleģētā regula (ES) 2020/1432 (2020. gada 14. jūlijs), ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2019/1700 papildina, precizējot informācijas un komunikācijas tehnoloģiju izmantošanas jomas mainīgo lielumu skaitu un nosaukumus 2021. pārskata gadam (Dokuments attiecas uz EEZ)