Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, C 247, 13 Οκτώβριος 2006