Úradný vestník Európskej únie, L 118, 03. máj 2006