2009/432/ES: Sklep Sveta z dne 4. novembra 2008 o podpisu Protokola o spremembi Sporazuma o pomorskem prometu med Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami na eni strani ter vlado Ljudske republike Kitajske na drugi strani