Γραπτή ερώτηση E-009687/11 Rebecca Harms (Verts/ALE) προς την Επιτροπή. Δάνειο της ΕΤΕπ στη βραζιλιάνικη τράπεζας ανάπτυξης BNDES