Pisno vprašanje E-2159/05 vlaga Alyn Smith (Verts/ALE) za Komisijo. Reforma državnih pomoči in evropska filmska industrija