Регламент за изпълнение (ЕС) 2020/1002 на Комисията от 9 юли 2020 година за предоставяне на дерогация от Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/2072 по отношение на изискванията за въвеждането в Съюза на дървен материал от ясен с произход от или преработен в Съединените щати