poročilo Komisije NAPREDEK PRI DOSEGANJU KJOTSKEGA CILJA SKUPNOSTI (zahtevano na podlagi Odločbe 280/2004/ES Evropskega parlamenta in Sveta o mehanizmu za spremljanje emisij toplogrednih plinov v Skupnosti in o izvajanju Kjotskega protokola) {SEC(2005) 1642}