Komisijas ziņojums KOPIENAI IZVIRZĪTĀ KIOTO PROTOKOLA MĒRĶA SASNIEGŠANĀ GŪTIE PANĀKUMI (izveidots saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmumu 280/2004/EK par monitoringa mehānismu attiecībā uz siltumnīcas efektu izraisošo gāzu emisiju un par Kioto protokola īstenošanu Kopienā) {SEC(2005) 1642}