Komisjoni aruanne ÜHENDUSE EDUSAMMUD SEOSES KYOTO EESMÄRKIDE SAAVUTAMISEGA (nõutav vastavalt Euroopa parlamendi ja Nõukogu otsusele 280/2004/EÜ ühenduse kasvuhoonegaaside heite järelevalve ja Kyoto protokolli rakendamise süsteemi kohta) {SEK(2005) 1642}