Lieta T-306/08 P: Apelācijas sūdzība, ko par Civildienesta tiesas 2008. gada 23. maija spriedumu lietā F-79/07 Braun-Neumann /Parlaments  2008. gada 1. augustā iesniedzis Kurt-Wolfgang Braun-Neumann