Υπόθεση T-306/08 P: Αναίρεση που άσκησε την 1η Αυγούστου 2008 ο Kurt-Wolfgang Braun-Neumann κατά της διατάξεως που εξέδωσε το Δικαστήριο Δημόσιας Διοίκησης στις 23 Μαΐου 2008 στην υπόθεση F-79/07, Braun-Neumann κατά Κοινοβουλίου