Europos Sąjungos oficialusis leidinys, L 281, 2010m. spalis 27d