Εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2021/738 της Επιτροπής της 4ης Μαΐου 2021 για την παράταση του μέτρου που έλαβε η γερμανική Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Χημικών Προϊόντων, με το οποίο επιτρέπεται η διάθεση στην αγορά και η χρήση του βιοκτόνου Biobor JF σύμφωνα με το άρθρο 55 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό C(2021) 3016] (Το κείμενο στη γερμανική γλώσσα είναι το μόνο αυθεντικό)