Europos Sąjungos oficialusis leidinys, C 72, 2010m. kovas 20d