Úradný vestník Európskej únie, C 268, 04. november 2006