Europos Sąjungos oficialusis leidinys, C 268, 2006m. lapkritis 04d