Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, C 268, 04 Νοέμβριος 2006