Официален вестник на Европейския съюз, C 300, 06 ноември 2010г