Директива 2012/36/ЕС на Комисията от 19 ноември 2012 година за изменение на Директива 2006/126/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно свидетелствата за управление на превозни средства текст от значение за ЕИП