Делегирано решение (EC) 2019/971 на Комисията от 26 февруари 2019 година за определяне на изискванията за услугата за защитен акаунт в съответствие с член 6, параграф 4 от Регламент (ЕС) 2018/1240 на Европейския парламент и на Съвета, даваща възможност на заявителите да предоставят изискваната допълнителна информация или документация (Текст от значение за ЕИП.)