Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, L 234, 31 Αύγουστος 2012