Официален вестник на Европейския съюз, L 234, 31 август 2012г