Решение (ЕС) 2017/2372 на Комисията от 16 юни 2017 година относно държавна помощ SA.31250 — 2011/C (ex 2011/N), планирана да бъде приведена в действие от България в полза на „Холдинг БДЖ“ ЕАД, „БДЖ — Пътнически превози“ ЕООД и „БДЖ — Товарни превози“ ЕООД, и други мерки (нотифицирано под номер C(2017) 4051) (Текст от значение за ЕИП. )$