Europos Sąjungos oficialusis leidinys, L 275, 2013m. spalio 16d