Úradný vestník Európskej únie, L 313, 30. november 2010