Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, L 313, 30 Νοέμβριος 2010