Úradný vestník Európskej únie, L 149, 15. jún 2010