2005/64/ES: Odločba Komisije z dne 26. januarja 2005 o izvajanju Direktive Sveta 92/65/EGS glede uvoznih pogojev za mačke, pse in bele dihurje za odobrene ustanove, inštitute ali središča (notificirana pod dokumentarno številko K(2005) 118) - Besedilo velja za EGP.