Официален вестник на Европейския съюз, C 193, 21 август 2007г