Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa: M.9699 – Mitsubishi Corporation/Eneco Groep) Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej (Tekst mający znaczenie dla EOG) 2020/C 23/12