Официален вестник на Европейския съюз, CE 108, 14 април 2012г