Дело T-372/16: Решение на Общия съд от 11 май 2017 г. — Bammer/EUIPO — mydays (MÄNNERSPIELPLATZ) (Марка на Европейския съюз — Производство за обявяване на недействителност — Словна марка на Европейския съюз „MÄNNERSPIELPLATZ“ — Абсолютно основание за отказ — Описателен характер — Член 52, параграф 1, буква а) и член 7, параграф 1, буква в) от Регламент (ЕО) № 207/2009)