Europos Sąjungos oficialusis leidinys, L 263, 2012m. rugsėjis 28d