Odporúčanie Európskej centrálnej banky z  31. mája 2007 , ktorým sa mení a dopĺňa odporúčanie ECB/2004/16 o požiadavkách Európskej centrálnej banky na štatistické vykazovanie v oblasti štatistiky platobnej bilancie a medzinárodnej investičnej pozície a výkazu medzinárodných rezerv (ECB/2007/4)