Úradný vestník Európskej únie, C 144, 14. jún 2005