/* */

Υπόθεση T-417/04: Διάταξη του Πρωτοδικείου της 12ης Μαρτίου 2007 — Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia κατά Επιτροπής ( Προσφυγή ακύρωσης — Κανονισμός (ΕΚ) 1429/2004 — Γεωργία — Κοινή οργάνωση της αμπελοοινικής αγοράς — Ρύθμιση της χρήσης των ονομασιών των ποικιλιών αμπέλου ή των συνωνύμων τους — Χρονικός περιορισμός της χρήσης — Προσφυγή φορέα αυτοδιοίκησης που δεν έχει κρατική υπόσταση — Πρόσωπα που αφορά ατομικά η προσβαλλόμενη πράξη — Απαράδεκτο )