Дело T-417/04: Определение на Първоинстанционния съд от 12 март 2007 г. — Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia/Комисия (Иск за отмяна — Регламент (ЕО) № 1429/2004 — Земеделие — Обща организация на лозаро-винарския пазар — Режим за използване на наименованията на видовете вина или на техните синоними — Ограничаване на използването във времето — Иск, предявен от институция на поддържавно ниво — Юридически лица — Лица, които са лично засегнати — Недопустимост)