Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/2120 ze dne 2. prosince 2016, kterým se mění nařízení (ES) č. 1033/2006, pokud jde o ustanovení uvedená v čl. 3 odst. 1 (Text s významem pro EHP )$