Zadeva C-278/06: Sodba Sodišča (peti senat) z dne 7. junija 2007 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Bundesverwaltungsgericht – Nemčija) – Manfred Otten proti Landwirtschaftskammer Niedersachsen (Uredba Sveta (EGS) št. 3950/92, kot je bila spremenjena z Uredbo Sveta (ES) št. 1256/1999 – Člen 7(2) – Prenehanje kmetijskih zakupnih razmerij – Prehodna pridobitev referenčne količine za zakupnika, ki ni proizvajalec mleka niti to ne namerava postati – Prenos referenčne količine prek državnega prodajnega mesta na proizvajalca, izveden v najkrajšem mogočem času)