Υπόθεση C-527/20: Αίτηση προδικαστικής αποφάσεως την οποία υπέβαλε το Landgericht Köln (Γερμανία) στις 19 Οκτωβρίου 2020 — PJ κατά Deutsche Lufthansa AG